Itäharju osaksi Turun tiedepuistoa

Turun Teknologiakiinteistöjen visiona on, että Turun tiedepuiston alue olisi vuoteen 2029 mennessä laajentunut Helsingintien toiselle puolelle, nykyiselle Itäharjun teollisuusalueelle. Tulevaisuuden tiedepuisto yhdistäisi vielä nykyistäkin voimakkaammin työnteon, asumisen ja vapaa-ajan luontevasti osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja julkisia liikenneyhteyksiä. Korkea tehokkuus mahdollistaisi kattavien palveluiden saamisen alueelle, kun taas erilaiset rakennukset korkeista mataliin loisivat paitsi vaihtelevaa ilmettä myös jättäisivät tilaa laajoille puistoalueille.

Itäharjun teollisuusalueen mahdollisesta muuttumisesta tulevaisuudessa työ- ja asuinympäristöksi päättää Turun kaupunginvaltuusto normaalin päätöksentekoprosessiensa mukaisesti. Vastaavasti Turun Teknologiakiinteistöjen tehtävänä on tukea alueen kehitystä sekä tuottaa tarvittaessa informaatiota alueen nykytilasta valmistelevien virkamiesten sekä päättävien poliitikkojen käyttöön. Turun Teknologiakiinteistöjen tehtävänä ei kuitenkaan ole määritellä Turun tiedepuiston tulevaisuutta, vaan tulevaisuuden määrittävät poliittisesti valitut valtuutetut.

Turun Teknologiakiinteistöjen suunnitteluperiaatteet tulevaisuuden tiedepuistolle

Uusi kaupunkirakenne osana olemassa olevaa kaupunkia
Turun Teknologiakiinteistöjen visiossa uuden Turun tiedepuiston alueen toimisto- ja liiketilat sijaitsisivat Turku-Helsinki sisääntuloväylien kupeessa lähellä Turun keskustaa, kun taas asuinkorttelit jatkaisivat Itäharjun pientaloalueen vehreyttä Kalevantien eteläpuolelle. Alueelle rakennettaisiin keskuspuisto, josta tulisi uuden kaupunginosan vihreä sydän. Keskuspuisto yhdistyisi viherkäytäviä pitkin alueen pohjois- ja itäpuolisiin puistoihin ja siltoja pitkin Kupittaan urheilupuistoon. Moottoritien yli rakennettaisiin bulevardimainen silta, joka yhdistäisi uuden ja olemassa olevan kaupunkirakenteen toisiinsa.

Korkea tehokkuus – paremmat palvelut
Uudella Turun tiedepuiston alueella olisi sekä korkeita että matalia rakennuksia, mikä tekisi siitä tiiviin ja mahdollistaisi autoliikenteen ja energiankulutuksen vähentämisen sekä palveluiden tehokkaan järjestämisen. Rakennusten koko vaihtelisi alueen sisällä aina 40-kerroksisista tornitaloista asuinkortteleiden pienkerrostaloihin. Korkeat rakennukset loisivat Turkuun kiinnostavan uuden maamerkin, joka olisi historiallisen keskustan ulkopuolella, mutta silti keskustan vaikutuspiirissä. Tiivis ja tehokas kaupunkirakenne mahdollistaisi työpaikkojen, liiketilojen ja palveluiden sijoittumisen alueelle. Korkea tehokkuus myös puoltaisi raitiovaunulinjan johtamista alueen läpi.

Toimintojen yhdistämisen synergia
Turun Teknologiakiinteistöjen visiossa alueelle rakennettaisiin keskuspuistoon avautuvia korkeita rakennuksia, Aurinkokellotorneja, joihin voisi sijoittua joko toimistoja tai asuntoja. Helsingintien ylittävän sillan päälle tulisi liiketiloja ja ravintoloita, jotka palvelisivat alueen ja lähiympäristön toimistoja, asuntoja ja työpaikkoja. Alueen pohjoisosaan puolestaan sijoittuisi asumisen eri muotoja, jotka tarjoaisivat sopivia ratkaisuja erikokoisille perheille ja monenikäisille asujille. Visiossa alueen itäosaan rakentuisi liikekortteleita, joihin olisi mahdollista sijoittaa tilaa vaativan kaupan ja palveluiden yksiköitä.

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
Vision mukainen uusi Turun tiedepuiston alue tarjoaisi erilaisia yksityisyyden asteita raitiovaunupysäkkien ympärille muodostuvista aukioista puolijulkisiin korttelipihoihin ja puistoista yksityisiin puutarhoihin. Pääaukion lähistöllä alueen ilme olisi kaupunkimainen, ja muuttuisi alueen reunoille mentäessä vaiheittain luonnonläheisemmäksi. Keskuspuisto tarjoaisi paikan monipuolisille urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille ja sinne sijoittuva paviljonkirakennus puolestaan toimisi asukkaiden kohtauspaikkana.

Elävä, turvallinen ja terveellinen työ- ja elinympäristö
Yksi Turun Teknologiakiinteistöjen lähtökohdista alueen suunnittelussa on toimintojen sekoittaminen, mikä edesauttaa elävän ja monipuolisen kaupunginosan rakentumista. Visiossa alueen asuinkorttelit avautuisivat vihreään, autottomaan keskuspuistoon, mikä edesauttaa hyvinvoivan ja halutun asuinalueen syntymistä. Suunnitelmassa myös kävelijöiden ja polkupyöräilijöiden reitit on integroitu osaksi koko alueen liikenneverkkoa.

Kestävä kehitys
Turun Teknologiakiinteistöjen visiossa alue toteutettaisiin kehityksen mukaisesti suuntaamalla rakennukset siten, että passiivinen lämmitys ja valon määrä olisivat mahdollisimman suuria. Rakennusten kattopintoja voitaisiin puolestaan käyttää aurinkolämmön ja -sähkön keräämiseen. Autoilua alueella pyrittäisiin vähentämään paitsi toimivalla julkisella liikenteellä, myös sijoittamalla toinen toisiaan tukevat palvelut toistensa lähelle alueen sisälle. Alueella tulisi myös tutkia mahdollisuuksia paikalliseen lämmön- ja sähköntuotantoon uusiutuvilla energianlähteillä sekä jätteiden ja harmaiden vesien kierrätystä. Korkea tehokkuus, toimintojen monipuolisuus ja sijainti Turun keskustan välittömässä läheisyydessä antavat hyvät mahdollisuudet erittäin energiatehokkaan kaupunginosan kehittämiselle.

Ota yhteyttä