Vastuullisuus

Vastuullisuus voidaan jakaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvään vastuullisuuteen. Perusajatuksena on toimia taloudellisesti kannattavasti lisäten samalla ihmisten hyvinvointia ja minimoiden ympäristöhaittoja.

Taloudellinen vastuullisuus
Turun Teknologiakiinteistöt tarjoaa omistajilleen tasaista tuottoa ja kasvattaa merkittävästi omistamansa kiinteistömassan arvoa. Yhtiön strategiana on kasvaa ja lisätä kannattavuutta kehittämällä Turku Science Parkia ja omistamiaan kiinteistöjä. Taloudellinen vastuu tarkoittaa yhtiölle kasvua, lisäarvon tuottamista ja kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Sosiaalinen vastuu
Turun Teknologiakiinteistöjen sosiaalinen vastuu kulminoituu avoimuuteen. Yhtiöllä on useita sidosryhmiä, joista tärkeimpiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit. Kaikkea yhteistyötä leimaa avoin kommunikaatio ja viestintä ajankohtaisista aiheista. Teknologiakiinteistöt kokee vastuuta myös muita sidosryhmiä kohtaan muun muassa tukemalla lähiseudun yrittäjiä, seuroja ja yhdistyksiä. Yhteistyö eri sidosryhmien välillä edistää tavoitteiden toteutumista ja luo positiivisia asioita kaikille tärkeille yhteistyökumppaneille.

Ympäristövastuu
Kiinteistökehitysyhtiönä Teknologiakiinteistöt edistää merkittävällä tavalla alueen rakennetun ympäristön ja tulevaisuuden rakentamisen kehitystä. Yhtiö pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan ympäristövaikutukset ja minimoimaan ympäristöä rasittavat tekijät. Esimerkiksi kaikissa Teknologiakiinteistöjen omistamissa kiinteistöissä sähkönä käytetään vihreää sähköä. Energiatehokkuuden kasvattamisen lisäksi tavoitteena on pyrkiä tuottamaan mahdollisimman paljon käytettävästä energiasta paikallisesti hyödyntäen aurinko-, maa- ja tuulienergiaa.

Vastuullisuusraportit
Teknologiakiinteistöt seuraa ja raportoi onnistumistaan vastuullisuusasioissa erilaisin mittarein ja julkaisee toiminnastaan vastuullisuusraporttia. Vuoden 2019 vastuullisuusraporttia pääset lukemaan täältä.

 

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Turun Teknologiakiinteistöjen liiketoimintaan sisältyvät merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, jotka ilmenevät asiakas-, rahoitus- ja muina liiketoiminnan riskeinä. Yhtiön hallitus vastaa siitä, että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Yhtiön operatiivinen johto puolestaan vastaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosessista käytännön tasolla hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on taata, että yhtiön toiminta ja omaisuudenhoito on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla yhtiön strategian mukaisesti, raportointi on luotettavaa ja ajantasaista, ja konsernin toiminta noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Käytännössä sisäinen valvonta tarkastaa, että konsernin ydinliiketoimintaprosessit toimivat suunnitellusti, tehokkaasti ja asianmukaisesti. Lisäksi sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön tuki- ja johtamisprosessit noudattavat sovittuja suuntaviivoja ja antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta. Lopuksi sisäisen valvonnan tarkoituksena on estää väärinkäytösmahdollisuuksia.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta on integroitu osaksi konsernin liiketoimintaprosesseja sekä valvonta- ja raportointijärjestelmiä. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, josta jokainen työntekijä vastaa oman vastuualueensa sisällä. Yhtiö tekee säännöllisesti riskikartoituksen, jossa se uudelleen arvioi keskeiset riskit ja tarpeen vaatiessa päivittää riskienhallintapolitiikkaansa.

Vastuullisuuden tunnusluvut

Ota yhteyttä